Novo mesto

4°C
Nekaj oblačnosti Humidity: 89%
PONEDELJEK
3°C / 9°C
TOREK
6°C / 7°C
SREDA
7°C / 13°C
ČETRTEK
6°C / 12°C
PETEK
8°C / 12°C
SOBOTA
8°C / 13°C
NEDELJA
6°C / 10°C

Razširjena skupna občinska uprava bo združevala devet dolenjskih in belokranjskih občin

Svetniki Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so na včerajšnji 9. redni seji v prvem branju sprejeli ustanovitveni akt Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, s katerim se delovanju obstoječe skupne uprave priključujejo občine Črnomelj, Metlika, Semič, Šentrupert in Škocjan, z novim letom pa iz skupne uprave izstopa Občina Trebnje.

Razširjena skupna občinska uprava bo združevala devet dolenjskih in belokranjskih občin

Občinski svet je potrdil tudi predlog spremenjenega izračuna nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) za nepozidana stavbna zemljišča, s tem pa sledil viziji novomeškega stanovanjskega programa in odgovoril na konstantno povpraševanje na nepremičninskem trgu. Z novim ovrednotenjem NUSZ občina načrtno spodbuja lastnike h gradnji na nepozidanih stavbnih zemljiščih ali prodaji zazidljivih stavbnih zemljišč.

Z ustanovitvijo Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, kar je občinski svet potrdil v prvi obravnavi, bo upravo odslej tvorilo devet občin, to so Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Škocjan, Občina Šentrupert, Občina Mirna, Občina Mokronog-Trebelno, Občina Straža in Mestna občina Novo mesto, nanjo pa se bodo prenesle naloge, ki jih je pred priključitvijo dodatnih občin opravljala Skupna občinska uprave občin Dolenjske.

S predlaganimi dopolnitvami Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil potrjen v prvi obravnavi, bo odlok v prihodnje tudi lažje in boljše razumljiv, kar bo posledično privedlo do manj vloženih pritožb občanov. Zagotavljanje zadostnih površin za stanovanjsko gradnjo za različne skupine uporabnikov je sicer ena od najpomembnejših nalog lokalne skupnosti, ki jo na novomeški občini spremljajo tudi z aktualno in načrtovano gradnjo novih stanovanj, s povečanjem odmere NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča pa se spodbuja povečanje interesa za gradnjo na gradnji že namenjenih zemljiščih.

Svetniki so zaradi novih zakonskih podlag v drugi obravnavi sprejeli spremembe odloka o občinskih cestah, po prvem branju so potrdili dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci, za natančnejši opis delovanja in poenoteno poimenovanje tovrstnih zavodov na državnem nivoju pa so uveljavili tudi spremembo imena zavoda iz Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto v Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto. Zaradi ukinitve Vrtca Marjetica na Lešnici in vzpostavitve novega vrtca v sklopu Osnovne šole Otočec so svetniki po skrajšanem postopku sprejeli tudi dopolnitve odlokov o ustanovitvi Osnovne šole Otočec in Vrtca Ciciban Novo mesto.

Občinski svet se je strinjal, da se natančneje opredelijo področja, za katera se lahko podelita Nagrada Mestne občine Novo mesto in Trdinova nagrada, pri čemer se bo v prihodnje Nagrado Mestne občine Novo mesto podelilo občanom, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenoraziskovalnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju, Trdinovo nagrado pa občanom, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na kulturnem področju. Seznanili so se tudi z izvajanjem občinskih strategij do leta 2030, kot so strategija razvoja, strategija razvoja turizma, strategija športa, strategija za Rome, strategija na področju kulture, strategija za mlade, trajnostna urbana strategija, prometna strategija in strategija opremljanja s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

Novomeški občinski svet je podelil status grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam v katastrih občinah Daljni Vrh, Hrušica, Herinja vas, Stopiče, Šmihel pri Novem mestu, Potov Vrh, Gotna vas in Brusnice, status prenehanja grajenega javnega dobra lokalnega pomena pa nepremičninam v katastrskih občinah Gotna vas, Zagorica, Hrušica, Veliki Podljuben in Ždinja vas. Sprejeli so tudi sklep o občinskem lastništvu nepremičnin v katastrskih občinah Gotna vas, Zagorica, Veliki Podljuben in Hrušica.

Svetniki so potrdili četrto dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2023, v prvi obravnavi so sprejeli predlog Poslovnika Občinskega sveta in se seznanili s poročilom o opravljenem nadzoru nad ravnanjem z občinskim stvarnim premoženjem v letu 2022. Zaradi odstopa Boštjana Puclja so za nadomestnega člana predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto imenovali Črtomirja Lorberja.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.